Wij zoeken nog vrijwilligers! » meer info

Verkoopsvoorwaarden

Rol HD-projects/Cultuurweek

HD-projects/Cultuurweek treedt op als organisator en dienstenverlener inzake ticketverkoop voor de eigen concerten en evenementen.

Aanbod tickets

Het aanbod van tickets via de website geldt mits betaling binnen de zeven kalenderdagen na de dag van bestelling door de kandidaat-koper. HD-projects/Cultuurweek heeft het recht om zonder schadevergoeding de bestelling te annuleren wanneer deze betalingstermijn niet wordt gerespecteerd.

Na betaling van de geldsom, bevestigt HD-projects/Cultuurweek de aankoop via e-mail aan de koper. De tickets worden eveneens via e-mail toegestuurd door HD-projects/Cultuurweek. Eventuele fouten en vergissingen worden best onmiddellijk gemeld via het contactformulier of info@cultuurweek.be.

De besteller van tickets is gehouden tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden gefactureerd en/of overgemaakt. Alle gebeurlijke taksen zijn ten laste van de koper.

Het is verboden tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet zijn bekomen via het officiële verkoopkanaal (website), behoudt HD-projects/Cultuurweek zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen.

HD-projects/Cultuurweek behoudt zich het recht voor de modaliteiten van bestelling en aanvaarding voor tickets te wijzigen, - o.a. maar niet uitsluitend - rekening houdende met het verwachtingspatroon der bestellingen en het aantal plaatsen in de zaal.

Terugbetaling tickets

Gekochte tickets worden niet omgewisseld of terugbetaald, uitgenomen bij afgelasting of datumverplaatsing van het evenement. In dergelijk geval bezorgt de koper zijn tickets aan HD-projects/Cultuurweek, Nokeredorpstraat, 21, te 9771-Nokere/Kruishoutem, met vermelding van naam, adres en rekeningnummer. Reservatierechten en portkosten zijn niet terugvorderbaar.

Woekerverkoop

De koper van tickets van HD-projects/Cultuurweek moet zich onthouden van doorverkoop aan woekerprijzen en maakt zich sterk dat nieuwe houders van de tickets eveneens zich hiervan zullen onthouden. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs, vastgelegd door HD-projects/Cultuurweek.

HD-projects/Cultuurweek heeft het recht om de identiteit van ticketkopers en -verkopers te vergelijken. Bij woekerverkoop kan HD-projects/Cultuurweek verkopers en houders van deze tickets de toegang tot het evenement weigeren, en kan HD-projects/Cultuurweek weigeren om nog tickets (gebeurlijk ook voor andere evenementen) te verkopen aan de oorspronkelijke koper. De oorspronkelijke koper zal HD-projects/Cultuurweek bovendien vrijwaren tegen aanspraken van derden aan wie de toegang tot het evenement wordt geweigerd, omdat ze houder zijn van tegen woekerprijzen doorverkochte tickets.

Voorbehoud intellectuele en materiële eigendomsrechten

De producten, werkmiddelen en -materialen van HD-projects/Cultuurweek (o.a. logo, website, tickets, foto’s, tekeningen, grafische ontwerpen, (promo)teksten, merchandisingmateriaal, flyers, banners, affiches, (promo)brochures, enz ...) zijn de unieke eigendom van HD-projects/Cultuurweek, zowel intellectueel als materieel.

Bijgevolg is elke nadruk, nabootsing, reproductie en/of verspreiding, onder welke vorm en via om het even welk procedé, strikt verboden, tenzij in uitdrukkelijke opdracht of mits schriftelijke en voorafgaande toelating door HD-projects/Cultuurweek.

Privacyvrijwaring

Conform de wettelijke bepalingen heeft HD-projects/Cultuurweek de mogelijkheid om de adressen van ticketskopers en evenementbezoekers op te nemen in zijn databank. Dit is enkel dienstig voor de aankondiging van toekomstige evenementen en voor de bestrijding van ticketverkoop tegen woekerprijzen. Betrokkenen hebben steeds een inzage- en correctierecht, contacteer ons daartoe via onze contactpagina of info@cultuurweek.be.

Bevoegd(e) rechtbank en rechtstelsel

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Ment Tv
Gda- Systems
Youreal
Roularta Media Group